Algemene voorwaarden en klanteninformatie / Shop

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten die u als leverancier (CXMXO UG hb) via de website www.cmmodels.de met ons sluit. Tenzij anders overeengekomen, wordt de opname van eigen voorwaarden die door u worden gebruikt, tegengesproken.

(2) Een consument in de zin van de volgende bepalingen is een natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met handelingsbekwaamheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

§ 2 Sluiting van de overeenkomst

(1) Het voorwerp van de overeenkomst is de verkoop van goederen.

(2) Met het plaatsen van het desbetreffende product op onze website doen wij u een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst onder de in de artikelomschrijving genoemde voorwaarden.

(3) Het contract wordt als volgt gesloten via het online boodschappensysteem:
De voor aankoop bestemde goederen worden in de “winkelwagen” geplaatst. U kunt de “winkelwagen” via de betreffende knop in de navigatiebalk oproepen en daar op elk moment wijzigingen aanbrengen.
Na het oproepen van de “Afrekenen” pagina en het invoeren van de persoonlijke gegevens alsmede de betalings- en verzendingsvoorwaarden, worden alle bestelgegevens tenslotte weer op de besteloverzicht pagina getoond.
Als u een systeem voor onmiddellijke betaling (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Postpay, Sofort) als betaalmethode gebruikt, komt u ofwel op de overzichtspagina van uw bestelling in onze online shop of wordt u eerst doorgestuurd naar de website van de aanbieder van het systeem voor onmiddellijke betaling.
Indien u wordt doorverwezen naar het desbetreffende systeem voor onmiddellijke betaling, maak dan de overeenkomstige keuze of voer uw gegevens daar in. Tenslotte wordt u teruggeleid naar onze online winkel naar de overzichtspagina van uw bestelling.
Voordat u de bestelling verstuurt, heeft u de mogelijkheid om alle gegevens nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de “terug”-functie van de internetbrowser) of de aankoop te annuleren.
Door het verzenden van de bestelling via de “kopen” knop, verklaart u de juridisch bindende aanvaarding van het aanbod, waardoor de overeenkomst tot stand komt.

(4) De verwerking van de bestelling en het doorgeven van alle voor het sluiten van de overeenkomst vereiste informatie geschiedt per e-mail, gedeeltelijk automatisch. U dient er zich derhalve van te vergewissen dat het door u opgegeven e-mailadres juist is, dat de ontvangst van de e-mails technisch gewaarborgd is en, in het bijzonder, dat deze niet door SPAM-filters wordt tegengehouden.

§ 3 Recht van retentie, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven ons eigendom tot de koopprijs volledig is betaald.

(3) Indien u ondernemer bent, geldt bovendien het volgende:

a) Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor, totdat alle vorderingen uit de lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. Voorafgaand aan de eigendomsoverdracht van de voorbehouden goederen is een verpanding of een eigendomsoverdracht tot zekerheid niet toegestaan.

b) U mag de goederen in het kader van uw normale bedrijfsuitoefening doorverkopen. In dit geval draagt u reeds nu alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag dat u uit de doorverkoop toekomt aan ons over, wij aanvaarden de overdracht. U bent verder gemachtigd om de vordering te innen. Voor zover u echter uw betalingsverplichtingen niet naar behoren nakomt, behouden wij ons het recht voor de vordering zelf te innen.

c) Bij samenvoeging en vermenging van de voorbehoudsgoederen verwerven wij het mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de factuurwaarde van de voorbehoudsgoederen tot de andere verwerkte goederen op het tijdstip van de verwerking.

d) Wij verbinden ons ertoe de ons toekomende zekerheden op uw verzoek vrij te geven, voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te waarborgen vordering met meer dan 10% overschrijdt. De selectie van de vrij te geven effecten is aan ons.

§ 4 Garantie

(1) De wettelijke rechten van aansprakelijkheid voor gebreken zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht het artikel bij aflevering onmiddellijk op volledigheid, uiterlijk waarneembare gebreken en transportschade te controleren en ons en de vervoerder zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele klachten. Indien u zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.

(3) Voor zover u ondernemer bent, geldt in afwijking van de bovenstaande garantiebepalingen het volgende:

a) Uitsluitend onze eigen specificaties en de productbeschrijving van de fabrikant gelden als overeengekomen voor de kwaliteit van het artikel, maar niet andere reclame, openbare promoties en verklaringen van de fabrikant.

b) In geval van gebreken verlenen wij naar onze keuze garantie door het verhelpen van het gebrek of door nalevering. Indien het verhelpen van de gebreken mislukt, kunt u naar eigen goeddunken een vermindering eisen of het contract opzeggen. Het verhelpen van gebreken wordt geacht te zijn mislukt na een tweede vergeefse poging, tenzij uit de aard van de zaak of het gebrek of uit andere omstandigheden anders blijkt. In geval van rectificatie zijn wij niet verplicht de meerkosten te dragen die ontstaan door het vervoer van de goederen naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering, voor zover het vervoer niet overeenstemt met het beoogde gebruik van de goederen.

c) De garantieperiode bedraagt één jaar vanaf de levering van de goederen. De verkorting van de termijn is niet van toepassing:

– voor aan ons toerekenbare, door schuld veroorzaakte schade voortvloeiend uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid en voor andere schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt;
– voor zover wij het gebrek bedrieglijk hebben verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de zaak hebben aangenomen;
– in het geval van zaken die overeenkomstig hun gebruikelijke gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt;
– in geval van wettelijke regresrechten die u jegens ons heeft in verband met rechten voortvloeiend uit gebreken.

§ 5 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechter

(1) Het Duitse recht is van toepassing. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de bescherming die wordt gewaarborgd door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, hierdoor niet wordt ingetrokken (beginsel van de voorkeursbehandeling).

(2) De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de met ons bestaande zakelijke relaties alsmede de plaats van jurisdictie is onze maatschappelijke zetel, voor zover u geen consument maar een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een publiekrechtelijk speciaal fonds bent. Hetzelfde geldt indien u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU hebt of indien uw woonplaats of gewone verblijfplaats onbekend is op het ogenblik dat de rechtsvordering wordt ingesteld. Het recht om ook een vordering in te stellen bij de rechter van een andere statutaire bevoegde plaats blijft hierdoor onverlet.

(3) De bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

_______________________________________________________________________________________

II. klanteninformatie

1. identiteit van de verkoper

CXMXO UG hb
Hansaring 1
50670 Keulen
Duitsland

Telefoon: +49 221 – 165 323 – 70
E-mail: office@cxmxo.com

Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform), dat beschikbaar is op https://ec.europa.eu/odr.

2. informatie over de sluiting van de overeenkomst

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met het reglement “Sluiten van het contract” van onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

3. contract taal, contract tekst opslag

3.1 De contracttaal is Duits.

3.2 De volledige tekst van het contract wordt niet door ons bewaard. Alvorens de bestelling via het online boodschappensysteem te verzenden, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Na ontvangst van de bestelling door ons worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor overeenkomsten op afstand en de Algemene Voorwaarden u nogmaals per e-mail toegezonden.

4. gedragscodes

4.1 Wij hebben ons onderworpen aan de Käufersiegel-kwaliteitscriteria van Händlerbund Management AG en daarmee aan de Ecommerce Europe Trustmark Code of Conduct, die te raadplegen is op: https://www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatskriterien.pdf (https://www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatskriterien.pdf) en https://www.ecommercetrustmark.eu/the-code-of-conduct/ (https://www.ecommercetrustmark.eu/the-code-of-conduct/).

5. wezenlijke kenmerken van de goederen of diensten

De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn te vinden in het desbetreffende aanbod.

6. prijzen en betalingsmodaliteiten

6.1 De in de respectievelijke aanbiedingen genoemde prijzen alsmede de verzendkosten zijn totaalprijzen. Zij omvatten alle prijscomponenten, inclusief alle toepasselijke belastingen.

6.2 De gemaakte verzendkosten zijn niet in de koopprijs inbegrepen. Zij kunnen via een dienovereenkomstig aangewezen knop op onze website of in de respectieve aanbieding worden opgeroepen, worden in de loop van het bestelproces afzonderlijk getoond en zijn extra door u te dragen, tenzij gratis levering is toegezegd.

6.3 Indien de levering plaatsvindt naar landen buiten de Europese Unie, kunnen er verdere kosten ontstaan waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of kosten voor geldoverdracht (overboekings- of wisselkoerskosten van de kredietinstellingen), die voor uw rekening komen. Eventuele kosten voor het overmaken van geld komen ook voor uw rekening in gevallen waarin de levering in een EU-lidstaat plaatsvindt, maar de betaling buiten de Europese Unie werd geregeld.

6.4 De betaalwijzen die u ter beschikking staan, worden op onze website of in het desbetreffende aanbod onder een overeenkomstige knop aangegeven.

6.5 Voor zover in de afzonderlijke betalingswijzen niet anders is bepaald, zijn de uit het gesloten contract voortvloeiende betalingsvorderingen onmiddellijk opeisbaar.

7. leveringsvoorwaarden

7.1 De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een dienovereenkomstig aangewezen button op onze website of in de betreffende aanbieding.

7.2 Indien u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van het verkochte goed tijdens de verzending pas op u overgaat bij de overhandiging van de goederen, ongeacht of de verzending verzekerd of niet-verzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig opdracht hebt gegeven aan een niet door de ondernemer genoemde vervoerder of een anderszins aangewezen persoon om de zending uit te voeren.

Indien u ondernemer bent, geschiedt levering en verzending voor uw risico.

8. wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

De aansprakelijkheid voor gebreken wordt geregeld door de “Garantie”-bepaling in onze Algemene Voorwaarden (Deel I).

Deze voorwaarden en klanteninformatie zijn opgesteld door de juristen van de Händlerbund, die gespecialiseerd zijn in IT-recht, en worden permanent gecontroleerd op juridische conformiteit. Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie hierover is te vinden op: https://www.haendlerbund.de/agb-service.

laatste update: 07.12.2017