Herroepingsrecht voor consumenten / goederenwinkel

(Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of niet zelfstandig zijn).

Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht
U hebt het recht om dit contract binnen een maand zonder opgave van redenen op te zeggen.
De herroepingstermijn bedraagt één maand te rekenen vanaf de datum,

– waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen, indien u één of meer goederen heeft besteld als onderdeel van een uniforme bestelling en deze uniform zijn of zullen worden geleverd;

– waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen, of de laatste goederen in ontvangst heeft genomen indien u in het kader van eenzelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd;

– waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste stuk in ontvangst heeft genomen, indien u goederen heeft besteld die in verschillende deelzendingen of stukken worden geleverd;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (CXMXO UG hb, Hansaring 1, 50670 Keulen, Duitsland; telefoon: +49 221 – 165 323 – 70; e-mail: office@cxmxo.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is.

Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht vóór het einde van de annuleringstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het einde van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Redenen voor uitsluiting of verstrijken

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

– voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden;
– voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
– voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die op zijn vroegst 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
– voor de bezorging van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in het geval van overeenkomsten

– voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na de levering is verwijderd;
– voor de levering van goederen indien deze na de levering door hun aard onlosmakelijk vermengd zijn geraakt met andere goederen;
– voor de levering van geluids- of beeldopnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking indien het zegel na de levering is verwijderd.

Voorbeeld van een annuleringsformulier

(Indien u het contract wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en terug te zenden).

– Aan CXMXO UG hb, Hansaring 1, 50670 Keulen, Duitsland; e-mail: office@cxmxo.com :

– Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/
het verlenen van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)
– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.